Artist (Painter) Yury Skachkov

Yury Skachkov

(1950 - 2003)